Wypadek sprzed wielu lat

Nie zawsze bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane są w stanie skupić się na dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Długotrwały proces leczenia, rehabilitacji lub stan żałoby po śmierci członka rodziny często skutkują brakiem możliwości poprowadzenia procesu likwidacji szkody. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził terminy przedawnień na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Termin przedawnienia to okres, w którym każdy uprawniony do odszkodowania ma prawo zgłosić roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku. Zasadniczym terminem przedawnienia w polskim systemie prawnym jest termin 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r. We wcześniejszym stanie prawnym termin przedawnienia dla tego typu zdarzeń wynosił 10 lat, jednakże wszystkie sprawy nieprzedawnione na dzień wejścia w życie nowelizacji korzystają z wydłużonych terminów przedawnień. Warunkiem uznania skutków zdarzenia za czyn noszący znamiona przestępstwa jest spowodowanie wypadku skutkującego rozstrojem zdrowia powyżej dni 7 lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W praktyce każda osoba, która w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała lub straciła członka najbliższej rodziny korzysta z wydłużonego terminu przedawnienia.

Natomiast szkoda na osobie małoletniej nie może ulec przedawnieniu przed upływem 2 lat od uzyskaniu przez niej pełnoletności, oznacza to, że może ubiegać się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie do czasu ukończenia 20 roku życia bez względu na kwalifikację prawną czynu sprawcy.

Warto wskazać w tym miejscu, że okres przedawnienia może zostać przerwany przez podjęcie czynności przed podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. W takim przypadku termin przedawnienia biegnie na nowo licząc od ostatniej czynności w sprawie.