Błędy lekarskie

Przy błędach lekarskich zwykle stosuje się jako podstawę odpowiedzialności cywilnej art. 415 Kodeksu cywilnego: 

„Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”.

W sprawach o błąd w sztuce lekarskiej najwięcej problemów w praktyce sprawia udowodnienie winy lekarzowi.

Zgodnie z prawem pacjenta wyrażonym w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Błędem w sztuce lekarskiej nazywamy takie postępowanie, które jest obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej.

 

Rodzaje błędów w sztuce medycznej

Biorąc pod uwagę kolejne etapy postępowania medycznego w orzecznictwie sądowym wyróżnia się następujące rodzaje błędów lekarskich:

– błąd diagnostyczny

– błąd terapeutyczny (leczniczy)

– błąd rozpoznania (prognozy)

W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego poprzez złożenie pozwu w wydziale cywilnym sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia placówki medycznej, w której pacjent był leczony. Pełne zastosowanie mają tu przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Gwarantujemy:

– Obsługę prawną przez wyspecjalizowaną Kancelarię Prawną

– Szybkie i sprawne zgłoszenie roszczenia

– Poprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy i sądowy w zależności od rodzaju zawartej Umowy

– Dochodzenie możliwie najwyższego odszkodowania.